Niezalogowany
zmień rozmiar:


W celu wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej prosimy wejść na stronę:

https://uzupelniajaca-przedszkola-ledziny.nabory.pl


Szanowni Państwo!

 

   Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Lędziny, na rok szkolny 2022/2023, odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z poźn. zm.), Uchwały XLVI/255/21 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lędziny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, Uchwały LXX/337/21 Rady Miasta Lędziny z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lędziny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów  oraz Zarządzenia 0050.620.2022 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 26.01.2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lędziny

 

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego.

 

   Zgodnie z przepisami przywołanej wyżej ustawy wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata,do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, po spełnieniu ustawowych kryteriów.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym (na podstawie decyzji dyrektora rejonowej szkoły podstawowej) kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2019 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nie przyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Burmistrz Miasta Lędziny, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, która przyjmie dziecko.

 

Przebieg procesu rekrutacji:

 

 • postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
 • we wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują 3 wybrane przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru,

 

Rodzice/prawni opiekunowie:

 •  wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 •  drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru,

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach i braku możliwości wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków w systemie elektronicznym, rejestracji dziecka w systemie mogą oni dokonać udając się do przedszkola/szkoły z oddziałem przedszkolnym, które we wniosku będzie wskazane na I miejscu wyboru i tam dokonać stosownych formalności,

 

 •  podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 •  do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów,
 •  oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 przywołanej wyżej ustawy Prawo oświatowe),

 

Oświadczenia będą dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem będzie można je wydrukować i wypełnić,

 

 •  wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym wskazanej we wniosku,
 •  przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

    - żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w  oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

   -zwrócić się do organu prowadzącego publiczne przedszkole, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach,

 •  w przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone,
 • na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć,
 •  w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe. Mają one jednakową wartość,
 •  w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w przywołanej wyżej uchwale Rady Miasta Lędziny, tzw. kryteria lokalne,
 •  wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia,
 •  rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane,
 •  komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły,
 •  rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

        - wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.


 

 

 

Rekrutacja ID: 138; Wersja: 22.127.322.1105 Harmonogram ID: 877;