Niezalogowany
zmień rozmiar:

Kryteria rekrutacji


 

1. Kryteria ustawowe i dokumenty potwierdzające ich spełnianie:

L.p.

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (wychowywanie trojga i więcej dzieci)

100

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

100

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 2046 z  późn. zm.).

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

100

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz 697 z późn. zm.)

 


2. Kryteria samorządowe i dokumenty potwierdzające ich spełnianie:

 

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium   w punktach

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1.

Oboje rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracują w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiują w systemie dziennym

20

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu z podaniem wymiaru czasu pracy, a w przypadku samozatrudnienia oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolnej i/lub zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia.

2.

Do przedszkola uczęszcza już rodzeństwo kandydata

10

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

3.

Występowanie szczególnej sytuacji życiowej, losowej, zdrowotnej kandydata lub rodziny

5

Zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaświadczenie lekarskie, postanowienie sądowe i inne.

4.

Kandydat uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dziećmi do lat 3

2

Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dziećmi do lat 3


 


Rekrutacja ID: 129; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 609;